Graduatie Schema Kyokushinkai Nihon

           Mukyu    wit (beginner)

11e     Kyu        wIt/oranje

10e     Kyu        oranje

9e       Kyu        oranje/blauw

8e       Kyu        blauw

7e       Kyu        blauw/geel

6e       Kyu        geel

5e       Kyu        geel/groen

4e       Kyu        groen

3e       Kyu        groen/bruin

2e       Kyu        bruin

1e       Kyu        bruin/zwart

1e       Dan        zwart / 1 gouden streep      Shodan

2e       Dan        zwart / 2 gouden streep      Nidan           

3e       Dan        zwart / 3 gouden streep      Sandan

4e       Dan        zwart / 4 gouden streep      Yondan         

5e       Dan        zwart / 5 gouden streep      Godan

6e       Dan        zwart / 6 gouden streep      Rokudan

7e       Dan        zwart / 7 gouden streep      Shichidan    

8e       Dan        zwart / 8 gouden streep      Hachidan                                          

9e       Dan        zwart / 9 gouden streep      Kyudan

10e     Dan        zwart / 10 gouden streep    Jyudan